Disclaimer

FILEFLIRT.NL ALGEMENE VOORWAARDEN FILEFLIRT.NL IS PARTICULIER EIGENDOM VAN MICHEL VAN VELDE EN ONE SHOE. FILEFLIRT.NL HEEFT ALS DOEL OM EEN BASIS-COMMUNICATIEMIDDEL TE ZIJN IN EN OM HET VERKEER. FILEFLIRT.NL IS VOLLEDIG ONAFHANKELIJK VAN DERDEN, ZOWEL FINANCIEEL ALS ORGANISATORISCH. FILEFLIRT.NL GAAT EVENTUEEL RELATIES AAN MET EXTERNE PARTNERS OM DE DIENSTVERLENING EN FUNCTIONALITEIT VAN DE WEBSITE TE VERGROTEN, EN OM DE WEBSITE FILEFLIRT.NL TE GEBRUIKEN ALS ADVERTENTIEMEDIUM. DE DIENSTVERLENING DIE FILEFLIRT.NL U (DE GEBRUIKER) AANBIEDT, IS ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. U DIENT DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DIT CONTRACT TE LEZEN ALVORENS U VAN DE DIENST GEBRUIK MAAKT. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST STEMT U ERMEE IN DAT U GEBONDEN BENT AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN, WELKE TE ALLEN TIJDE DOOR ONS KUNNEN WORDEN AANGEPAST. WANNEER VAN SPECIFIEKE DIENSTEN GEBRUIK WORDT GEMAAKT ZIJN ZOWEL FILEFLIRT.NL ALS DE GEBRUIKER ONDERWORPEN AAN ALLE VOOR DE DIENST EVENTUEEL VAN TOEPASSING ZIJN DE RICHTLIJNEN EN REGELS, WELKE DOOR FILEFLIRT.NL BEKEND WORDEN GEMAAKT. ALLE RICHTLIJNEN EN REGELS ZIJN BIJ VERWIJZING HIERBIJ IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OPGENOMEN. IN GEVAL VAN DISCREPANTIE TUSSEN DERGELIJKE RICHTLIJNEN EN REGELS EN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEEFT DE TOEPASSELIJKE RICHTLIJN OF REGEL VOORRANG. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN MAG U GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENST. 1 DEFINITIES DE ONDERSTAANDE TERMEN HEBBEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DE VOLGENDE BETEKENIS: "CONTRACT" : DEZE OVEREENKOMST INZAKE HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE; "INFORMATIE" : AL HET INFORMATIE DAT DOOR FILEFLIRT.NL VIA DEZE WEBSITE WORDT VERSCHAFT; "FILEFLIRT" : WEBSITE FILEFLIRT.NL EN DE EIGENAAR MICHEL VAN VELDE; "KENTEKENSYSTEEM" HET SYSTEEM WAARMEE BERICHTEN KUNNEN WORDEN GEPLAATST EN ONTVANGEN; "KENTEKENFORMULIER" : HET FORMULIER DAT EEN GEBRUIKER DIENT IN TE VULLEN OM EEN FILEFLIRT.NL BERICHT TE PLAATSEN; "KENTEKENBERICHTEN" : UITSLUITEND DE PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE BERICHTEN DIE DOOR FILEFLIRT.NL WORDT VERZAMELD WANNEER EEN GEBRUIKER BERICHTEN PLAATST EN ONTVANGT. "FILEFLIRT KENTEKEN" : HET FILEFLIRT KENTEKEN IS DE UNIEKE VARIABELE WAARMEE BERICHTEN GEPLAATST EN GEZOCHT KUNNEN WORDEN. "DIENST" : HET DOOR FILEFLIRT.NL AAN DE GEBRUIKER VERSCHAFFEN VAN TOEGANG TOT DE INFORMATIE EN HET TOESTEMMING VERLENEN TOT HET GEBRUIK VAN HET KENTEKENSYSTEEM (ZIE ARTIKEL 2) VIA DE WEBSITE; "GEBRUIKER" : U OFTEWEL DE EINDGEBRUIKER VAN DE DIENST (WAARBIJ "GEBRUIKER" IN DEZE VOORWAARDEN ZOWEL NAAR EEN MANNELIJKE ALS EEN VROUWELIJKE GEBRUIKER KAN VERWIJZEN); "WEBSITE" : DE FILEFLIRT.NL-WEBSITE DIE ZICH BEVINDT OP DE WEBLOCATIE WWW.FILEFLIRT.NL; 2 GEBRUIKERSPROFIELSYSTEEM: REGISTRATIE, GEBRUIKERSCODE, VEILIGHEID EN GEBRUIK HET KENTEKENSYSTEEM BIEDT DE GEBRUIKER DE MOGELIJKHEID OM DEEL UIT TE MAKEN VAN DE FILEFLIRT.NL COMMUNITY. DE GEBRUIKER HOEFT GEEN ON-LINE REGISTRATIEPROCEDURE TE DOORLOPEN OP WWW.FILEFLIRT.NL. NA HET INVOEREN VAN EEN KENTEKEN KAN DIRECT EEN BERICHTJE WORDEN ACHTERGELATEN OF KUNNEN BERICHTEN WORDEN OPGEVRAAGD. FILEFLIRT EN DUTCH MAYO ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK DE GEVOLGEN VAN OF VOOR HET PLAATSEN VAN BERICHTEN ONDER EEN VALS OF VERKEERD KENTEKEN. DE GEBRUIKER KAN HET FILEFLIRT.NL KENTEKENSYSTEEM GEBRUIKEN VOOR HET VERSTUREN VAN KENTEKENBERICHTEN, HET OPVRAGEN VAN KENTEKEN BERICHTEN, EN/OF ANDERE TOEPASSINGEN DIE DE GEBRUIKER EN ANDERE PERSONEN DIE EEN FILEFLIRT.NL KENTEKEN BEZITTEN DE MOGELIJKHEID BIEDT TE COMMUNICEREN MET FILEFLIRT.NL KENTEKENS VAN ANDERE GEBRUIKERS. DE GEBRUIKER KAN AAN IEDERE KENTEKENHOUDER KENTEKENBERICHTEN STUREN. DE BERICHTEN DIE OP FILEFLIRT.NL DOOR DE GEBRUIKER WORDEN GEPLAATST ZIJN VOOR IEDEREEN TOEGANGKELIJK. DE GEBRUIKER KAN DE FILEFLIRT.NL KENTEKENBERICHTEN GEBRUIKEN VOOR HET COMMUNICEREN VAN GEGEVENS OVER HET VOERTUIG VAN DE GEBRUIKER, DE GEBRUIKER ZELF, DE DAGELIJKSE ROUTE DIE DE GEBRUIKER AFLEGT EN ANDERE GEGEVENS DIE INGEVULD KUNNEN WORDEN. BERICHTEN DIE VAN DIENAARD ZIJN DAT ANDEREN DAARDOOR IN WELKE MATE DAN OOK VERNEDERD OF GEDISCRIMINEERD WORDEN ZULLEN WORDEN VERWIJDERD. FILEFLIRT EN DUTCH MAYO ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE BERICHTEN WERKEN BINNEN DE NORMEN EN WAARDEN VAN REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID. DE GEBRUIKER STEMT ERIN TOE (A) DAT HIJ FILEFLIRT.NL ONVERWIJLD OP DE HOOGTE STELT VAN ENIG ONREDELIJK GEBRUIK VAN HET FILEFLIRT.NL KENTEKENSYSTEEM OF ENIGE ANDERE INBREUK OP DE BEVEILIGING OF PRIVACY. FILEFLIRT.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUEEL VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET FEIT DAT DE GEBRUIKER HEEFT NAGELATEN OM DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 2 IN ACHT TE NEMEN. INDIEN DE GEBRUIKER INFORMATIE VERSCHAFT DIE NIET WAAR, NIET ACTUEEL OF NIET VOLLEDIG IS, OF INDIEN FILEFLIRT.NL EEN REDELIJK VERMOEDEN HEEFT DAT DE VERSCHAFTE INFORMATIE NIET WAAR, NIET ACTUEEL OF NIET VOLLEDIG IS, DAN HEEFT FILEFLIRT.NL HET RECHT OM HET FILEFLIRT.NL KENTEKENBERICHT VAN DE GEBRUIKER TE VERWIJDEREN EN DE GEBRUIKER VOOR HUIDIG OF TOEKOMSTIG GEBRUIK VAN DE DIENST UIT TE SLUITEN. DE GEBRUIKER ERKENT DAT FILEFLIRT.NL ALGEMENE PRAKTIJKEN KAN ONTWIKKELEN EN BEPERKINGEN KAN STELLEN TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET MAXIMALE AANTAL DAGEN DAT BERICHTEN, BERICHTEN NAAR EEN FORUM OF ANDERE CONTENT DIE WORDT GE-UPLOAD DOOR DE DIENST WORDT BEWAARD, HET MAXIMALE AANTAL BERICHTEN DAT KAN WORDEN VERSTUURD VAN OF ONTVANGEN DOOR EEN FILEFLIRT.NL KENTEKEN, DE MAXIMALE GROOTTE VAN BERICHTEN DIE WORDEN VERSTUURD VAN OF ONTVANGEN DOOR EEN FILEFLIRT.NL KENTEKEN, DE MAXIMALE SCHIJFRUIMTE OP DE SERVERS VAN FILEFLIRT.NL DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE GEBRUIKER, EN HET MAXIMALE AANTAL KEREN DAT DE GEBRUIKER IN EEN BEPAALDE PERIODE TOEGANG VERKRIJGT TOT DE DIENST (EN DIE TIJD DIE HIJ DAARVOOR TER BESCHIKKING KRIJGT). U STEMT ERIN TOE DAT FILEFLIRT.NL NOCH VERANTWOORDELIJK, NOCH AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN VOOR HET WISSEN OF NALATEN OP TE SLAAN VAN BERICHTEN OF ANDERE COMMUNICATIE-UITINGEN OF CONTENT DIE DOOR DE DIENST WORDT ONDERHOUDEN OF VERZONDEN. DE GEBRUIKER ERKENT BOVENDIEN DAT FILEFLIRT.NL ZICH HET RECHT MAG VOORBEHOUDEN OM DEZE ALGEMENE PRAKTIJKEN OF BEPERKINGEN TE ALLEN TIJDE NAAR EIGEN INZICHT MET OF ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE WIJZIGEN. 3 UITSLUITING VAN GARANTIE DE DIENST WORDT GELEVERD OP BASIS VAN DE PRINCIPES "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "VOOR ZOVER BESCHIKBAAR" EN FILEFLIRT.NL BIEDT GEEN GARANTIES, IMPLICIET NOCH EXPLICIET, MET BETREKKING TOT DE DIENST, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF CONDITIES TEN AANZIEN VAN VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE GEBRUIKER ERKENT: (A) DAT HET TECHNISCH ONMOGELIJK IS OM DE DIENST STORINGSVRIJ AAN TE BIEDEN EN DAT FILEFLIRT.NL ZICH DAAR OOK NIET TOE VERPLICHT; (B) DAT STORINGEN ERTOE KUNNEN LEIDEN DAT DE DIENST TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR IS; (C) DAT DE RESULTATEN DIE VERKREGEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPFOUTEN KUNNEN BEVATTEN; EN (D) DAT DE WERKING VAN DE DIENST NEGATIEF KAN WORDEN BEÏNVLOED DOOR OMSTANDIGHEID EN FACTOREN WAAR FILEFLIRT.NL GEEN INVLOED OP HEEFT, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, TELECOMMUNICATIEVERBINDINGEN TUSSEN FILEFLIRT.NL EN GEBRUIKERS, TUSSEN VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN FILEFLIRT.NL, EN TUSSEN FILEFLIRT.NL EN ANDERE SYSTEMEN EN NETWERKEN. DE GEBRUIKER ERKENT TEVENS DAT BEPAALDE INFORMATIE, BIJVOORBEELD SOFTWARE, DOOR DERDEN AAN FILEFLIRT.NL WORDT GELEVERD EN DAT FILEFLIRT.NL DIENTENGEVOLGE GEEN GARANTIES VAN ENIGERLEI AARD KAN BIEDEN MET BETREKKING TOT DERGELIJKE INFORMATIE. 4 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DE GEBRUIKER ERKENT DAT FILEFLIRT.NL NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD OP GROND VAN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, VERZUIM, WETTELIJKE PLICHT OF OP ENIGE ANDERE GRONDEN VOOR VERLIES OF SCHADE VAN ENIGERLEI AARD DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET FUNCTIONEREN VAN DE DIENST OF GERELATEERDE WEBSITES, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES OP BEDRIJFSACTIVITEITEN, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ENIGE ANDERE VORM VAN GELDELIJKE SCHADE (ZELFS WANNEER FILEFLIRT.NL OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID DAT ZICH EEN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE ZOU KUNNEN VOORDOEN). 5 VERLEENDE RECHTEN / VOORBEHOUDEN RECHTEN FILEFLIRT.NL VERSCHAFT DE INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER ENKEL VOOR PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE DOELEN EN DE GEBRUIKER MAG DE INFORMATIE ENKEL VOOR DERGELIJKE DOELEN NAAR DE VASTE SCHIJF VAN ÉÉN COMPUTER DOWNLOADEN. DE INFORMATIE MAG NIET VOOR ENIG ANDER DOEL WORDEN GEBRUIKT, WAARONDER PUBLICATIE, VERVEELVOUDIGING OF UITZENDING ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN FILEFLIRT.NL, WELKE DE GEBRUIKER TEVENS NODIG HEEFT OM MATERIAAL DAT IS AFGELEID VAN DE INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL NAAR FILEFLIRT.NL MAG UPLOADEN EN/OF VERSTUREN. DOOR MATERIAAL NAAR FILEFLIRT.NL TE UPLOADEN OF TE VERSTUREN, VERLEENT DE GEBRUIKER FILEFLIRT.NL EEN ONHERROEPELIJKE, ONVOORWAARDELIJKE, WERELDWIJD EN VOOR ALTIJD GELDENDE, ROYALTYVRIJE LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DERGELIJK MATERIAAL OF EEN ONDERDEEL DAARVAN IN ENIGE EN ALLE MEDIA OP EEN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN IN TE VULLEN WIJZE. BOVENDIEN DOET DE GEBRUIKER DAARBIJ AFSTAND VAN ALLE ZOGENOEMDE MORELE RECHTEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN OP HET BETREFFENDE MATERIAAL. DE GEBRUIKER STEMT ERIN TOE DAT HET HEM NIET IS TOEGESTAAN DE BRONCODE TE KOPIËREN, TE WIJZIGEN, TE GEBRUIKEN ALS BASIS VOOR ENIG ANDER WERK, OF OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE TE PROBEREN OM DE BRONCODE TE ACHTERHALEN (BIJV. VIA REVERSE ENGINEERING OF REVERSE ASSEMBLING), EN DAT HET HEM EVENMIN IS TOEGESTAAN OM ENIG RECHT OP DE INFORMATIE TE VERKOPEN, TOE TE KENNEN, IN SUBLICENTIE TE GEVEN, ER EEN ZEKERHEIDSRECHT OP TE VERLENEN OF OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE OVER TE DRAGEN. 6 GEDRAG VAN DE GEBRUIKER DE GEBRUIKER VERPLICHT ZICH OM DEZE DIENST NIET TE GEBRUIKEN: (A) VOOR ENIG ONWETTIG DOEL; (B) OP ENIGERLEI WIJZE DIE ERTOE LEIDT DAT DE DIENST WORDT ONDERBROKEN, WORDT BESCHADIGD, MINDER EFFICIËNT WORDT OF DAT DE FUNCTIONALITEIT VAN DE DIENST OP ENIGERLEI WIJZE WORDT AANGETAST; (C) VOOR HET VERSPREIDEN, VERZENDEN OF UPLOADEN VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERSZINS SCHADELIJKE BESTANDEN OF PROGRAMMA'S; (D) VOOR HET VERSPREIDEN, VERZENDEN, UPLOADEN OF PLAATSEN VAN MATERIAAL OF BERICHTEN DAT LASTERLIJK, BELEDIGEND, OBSCEEN OF BEDREIGEND VAN AARD IS, OF DAT OM ENIGE ANDERE REDEN KAN LEIDEN TOT IRRITATIE, ONGEMAK OF ONNODIGE ONRUST; (E) OP EEN MANIER DIE EEN AANTASTING VORMT VAN OF INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN ENIG NATUURLIJK PERSOON OF RECHTSPERSOON (WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AUTEURSRECHT OF HET RECHT OP GEHEIMHOUDING); (F) VOOR HET VERSPREIDEN, UPLOADEN OF VERZENDEN VAN ENIG MATERIAAL MET HET OOG OP PUBLICITEIT, PROMOTIE EN/OF RECLAME ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN FILEFLIRT.NL TENZIJ DERGELIJKE VERSPREIDING OF VERZENDING UITDRUKKELIJK IS AANGEVRAAGD DOOR EEN ANDERE GEBRUIKER VAN DE DIENST; (G) VOOR HET AANMAKEN VAN EEN VALSE IDENTITEIT MET DE BEDOELING OM ANDEREN TE MISLEIDEN INZAKE DE IDENTITEIT VAN DE AFZENDER OF DE HERKOMST VAN EEN BERICHT. (H) VOOR HET VERSPREIDEN, VERZENDEN, UPLOADEN, E-MAILEN OF OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE BESCHIKBAAR STELLEN VAN ONGEVRAAGDE OF ONGEOORLOOFDE RECLAME, PROMOTIEMATERIAAL, "JUNKMAIL", "SPAM", KETTINGBRIEVEN, PIRAMIDESPELLEN OF ENIGE ANDERE DUPLICERENDE OF ONGEWENSTE BERICHTEN. FILEFLIRT.NL OEFENT ECHTER GEEN CONTROLE UIT TEN AANZIEN VAN DE CONTENT DIE VIA GEBRUIKERS OP DE DIENST TERECHTKOMT EN KAN DERHALVE GEEN GARANTIES BIEDEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, INTEGRITEIT OF KWALITEIT VAN DERGELIJKE CONTENT. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST ERKENT DE GEBRUIKER DAT HIJ TE MAKEN KAN KRIJGEN MET CONTENT DIE BELEDIGEND OF ONOORBAAR VAN AARD IS. FILEFLIRT.NL AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE CONTENT OF ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN CONTENT DIE NAAR DE DIENST IS VERSTUURD, GE-EMAILD, OF OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE VIA DE DIENST IS VERSPREID. U ERKENT DAT FILEFLIRT.NL DE CONTENT DIE VIA GEBRUIKERS VAN DE DIENST WORDT VERZONDEN OF VERSPREID NIET CONTROLEERT OF VOORAF BEKIJKT, MAAR DAT FILEFLIRT.NLWEL HET RECHT (MAAR NIET DE PLICHT) HEEFT OM CONTENT DIE VIA DE DIENST BESCHIKBAAR IS, TE WEIGEREN OF TE VERWIJDEREN. 7 SCHADELOOSSTELLING DE GEBRUIKER VERPLICHT ZICH VERDER DAT IN HET GEVAL DAT HIJ EEN AANSPRAAK, CLAIM OF VORDERING HEEFT TEN OPZICHTE VAN EEN ANDERE GEBRUIKER DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST, HIJ DE VERWEZENLIJKING VAN EEN DERGELIJKE AANSPRAAK, CLAIM OF VORDERING ONAFHANKELIJK VAN EN ZONDER VERHAAL OP FILEFLIRT.NL EN DUTCH MAYO ZAL NASTREVEN. DE GEBRUIKER ZAL FILEFLIRT.NL EN DUTCH MAYO VOLLEDIG SCHADELOOS STELLEN EN VRIJWAREN VAN ALLE CLAIMS, AANSPRAKEN, VORDERINGEN TOT SCHADEVERGOEDING, KOSTEN EN UITGAVEN, WAARONDER JURIDISCHE KOSTEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN INBREUK OP DIT CONTRACT OF ENIG ANDER GEBRUIK VAN DE DIENST, DE INFORMATIE OF DE WEBSITE DOOR DE GEBRUIKER. DE GEBRUIKER ERKENT DAT FILEFLIRT.NL GEEN CONTROLE UITOEFENT OVER DE AARD VAN DE INHOUD VAN DE INFORMATIE OF HET PROGRAMMA DAT WORDT VERZONDEN OF ONTVANGEN DOOR DE GEBRUIKER DIE VAN DE DIENST GEBRUIK MAAKT EN DAT FILEFLIRT.NL OP GEEN ENKELE WIJZE NAGAAT WAARVOOR DE GEBRUIKER DE DIENST GEBRUIKT. DE GEBRUIKER STEMT ERIN TOE FILEFLIRT.NL EN DUTCH MAYO VOLLEDIG SCHADELOOS TE STELLEN TEN AANZIEN VAN ALLE CLAIMS OF GERECHTELIJKE STAPPEN DIE DOOR ENIGE ANDERE PERSOON JEGENS FILEFLIRT.NL WORDEN INGEDIEND OF ONDERNOMEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST DOOR DE GEBRUIKER. 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM DE GEBRUIKER ERKENT DAT ALLE AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN EN ALLE ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN DIE ONDERDEEL UITMAKEN VAN DE DIENST, DIE IN HET BEZIT KOMEN EN ZIJN VAN DUTCHMAYO, TEVENS EIGENDOM BLIJVEN VAN DUTCHMAYO OF FILEFLIRT.NL. 9 OPSCHORTING EN BEËINDIGING FILEFLIRT.NL HEEFT HET RECHT OM DEZE OVEREENKOMST ONMIDDELLIJK OP TE ZEGGEN EN/OF DE DIENST OP TE SCHORTEN INDIEN DE GEBRUIKER INBREUK MAAKT OP DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. 10 PRIVACYBELEID WIE WIJ ZIJN IN DIT DOCUMENT WORDT HET PRIVACYBELEID VAN DE AANBIEDER NADER BESCHREVEN. AANGEZIEN DE AANBIEDER EEN PARTICULIER IS ZIJN JOUW GEGEVENS EIGENDOM VAN DEZE PARTICULIER. JOUW GEGEVENS ZULLEN NIET ZONDER JOUW TOESTEMMING OVERGEDRAGEN WORDEN AAN DERDEN, TENZIJ FILEFLIRT.NL IN TOTALITEIT WORDT VERKOCHT OF VAN DE HAND GEDAAN. HIERONDER WORDT TOEGELICHT WAT WIJ DOEN MET DE DOOR JOU VERSCHAFTE PERSOONLIJKE INFORMATIE (D.W.Z. ALLE INFORMATIE DIE JE ALS PERSOON IDENTIFICEERT EN WAARNAAR IN DE BESCHRIJVING VAN HET PRIVACYBELEID OOK WEL WORDT VERWEZEN ALS "JOUW INFORMATIE"). HET PRIVACYBELEID IS VAN TOEPASSING OP ALLE INFORMATIE DIE WIJ OVER JOU VERZAMELEN MIDDELS DE WEBSITE DIE TOEGANKELIJK ZIJN VIA WWW.FILEFLIRT.NL. HET PRIVACYBELEID IS NIET VAN TOEPASSING OP DE WEBSITES VAN ENIGE ANDERE ORGANISATIE OF PERSOON WAARNAAR WIJ EEN HYPERLINK AANBIEDEN. IN ANDERE LANDEN GELDT ER ANDERE WET- EN REGELGEVING TEN AANZIEN VAN HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE. AUTOMATISCHE INFORMATIEVERZAMELING BEHALVE DE INFORMATIE DIE WIJ OVER JOU VERZAMELEN ZOALS IN HET BOVENSTAANDE IS BESCHREVEN, VERZAMELEN WIJ, EVENALS VEEL ANDERE WEBSITES, OOK INFORMATIE DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ZGN. COOKIES. MET BEHULP VAN COOKIES VERZAMELEN WE ONDER ANDERE DE VOLGENDE INFORMATIE: [INLOGINFORMATIE; HET E-MAILADRES; DE TOEGANGSCODE; HET INTERNET PROTOCOL (IP)-ADRES DAT WERD GEBRUIKT OM UW COMPUTER MET HET INTERNET TE VERBINDEN; HET TYPE EN DE VERSIE VAN DE BROWSER; HET BESTURINGSSYSTEEM EN PLATFORM DAT JE GEBRUIKT OM VERBINDING TE MAKEN; HET COOKIE-NUMMER; DE DELEN VAN DE SITE DIE JE HEBT BEZOCHT OF WAARNAAR JE HEBT GEZOCHT; DE UNIFORM RESOURCE LOCATORS (URL'S) VAN DE SITES VIA WELKE JE ONZE SITES HEEFT BEZOCHT EN VIA WELKE PAGINA JE ONZE SITES HEBT VERLATEN, MET VERMELDING VAN TIJD EN DATUM]. BIJ DE MEESTE BROWSERS KUN JE IN DE WERKBALK OP HELP KLIKKEN OM INFORMATIE TE RAADPLEGEN HOE JE DE INSTELLINGEN VAN JE COMPUTER KUNT WIJZIGEN, BIJVOORBEELD OM IN TE STELLEN DAT JE ELKE KEER DAT JE EEN COOKIE ONTVANGT DAARVAN BERICHT KRIJGT, OF DAT ALLE COOKIES WORDEN GEWEIGERD. WANNEER U ECHTER ALLE COOKIES WEIGERT, WERKEN SOMMIGE ONDERDELEN VAN ONZE SITES MOGELIJK NIET. WE MAKEN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN EEN RECLAMEBEDRIJF, DAT DE GEBRUIKER RECLAMEBOODSCHAPPEN AANBIEDT WANNEER HIJ ONZE SITE BEZOEKT. DIT BEDRIJF KAN GEBRUIK MAKEN VAN INFORMATIE (ECHTER NIET UW NAAM, ADRES, E-MAILADRES OF KENTEKEN) MET BETREKKING TOT JE BEZOEK AAN DE SITE OM JE BOODSCHAPPEN TE TONEN MET RECLAME VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE JE WELLICHT INTERESSANT VINDT. VOOR HET AANBIEDEN VAN DERGELIJKE RECLAMEBOODSCHAPPEN OP ONZE SITE KAN HET BETREFFENDE BEDRIJF EEN UNIEKE COOKIE NAAR JE BROWSER VERSTUREN. JE INFORMATIE WIJZIGEN OF VERWIJDEREN JE KUNT DE INFORMATIE DIE JE ONS VIA ONZE SITE HEBT VERSTREKT TE ALLEN TIJDE WIJZIGEN OF VERWIJDEREN, EN WEL OP EEN VAN DE VOLGENDE MANIEREN: OM HET KENTEKENBERICHT, EEN BEPAALDE FORUM, NIEUWSBRIEF OF ANDERE VORM VAN INTERACTIE MET ONS, TE VERWIJDEREN, STUURT JE EEN E-MAIL NAAR WEBMASTER@FILEFLIRT.NL MET VERMELDING VAN DE VOLGENDE INFORMATIE IN HET TEKSTGEDEELTE VAN HET E-MAILBERICHT: · UW NAAM; · UW E-MAILADRES; · KENTEKEN (INDIEN VAN TOEPASSING); · DE NAAM VAN HET FORUM, NIEUWSBRIEF OF ANDERE VORM VAN INTERACTIE. OM UW INFORMATIE GEHEEL UIT ONZE DATABASE TE LATEN VERWIJDEREN, STUURT JE EEN E-MAIL NAAR WEBMASTER@FILEFLIRT.NLMET VERMELDING VAN DE VOLGENDE INFORMATIE IN HET TEKSTGEDEELTE VAN HET E-MAILBERICHT: · JE NAAM; · UW E-MAILADRES; · KENTEKEN (INDIEN VAN TOEPASSING). WANNEER JE WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT JE PERSOONLIJKE INFORMATIE OF VOORKEUREN OF VRAGEN OF OPMERKINGEN TEN AANZIEN VAN PRIVACY-GERELATEERDE ZAKEN WILT DOORGEVEN, KUN JE ALTIJD EEN E-MAIL STUREN NAAR WEBMASTER@FILEFLIRT.NL. OVERIGE OPENBAARMAKINGEN FILEFLIRT.NL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ZICHZELF TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE EN OM DEZE OPENBAAR TE MAKEN TENEINDE TE VOLDOEN AAN TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING, OM GEVOLG TE GEVEN AAN LEGITIEME VERZOEKEN VAN OVERHEDEN, ORGANISATIES OF PERSONEN DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET WETSHANDHAVING OF PARTIJEN WIER VERZOEK WIJ REDELIJKERWIJS GERECHTVAARDIGD ACHTEN IN VERBAND MET EVENTUELE BESCHULDIGINGEN DOOR ENIGE PARTIJ INZAKE UW MISBRUIK VAN ONZE DIENSTEN, OM ONZE SYSTEMEN NAAR BEHOREN TE LATEN FUNCTIONEREN OF OM ONSZELF OF ONZE GEBRUIKERS TE BESCHERMEN. BEVEILIGING WE (FILEFLIRT.NL EN DE BETREFFENDE INTERNET SERVICE PROVIDER) HEBBEN MAATREGELEN GENOMEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT UW INFORMATIE GOED BEVEILIGD IS, ONDER ANDERE DOOR HET AANTAL MENSEN DAT FYSIEK TOEGANG HEEFT TOT ONZE DATABASESERVERS TE BEPERKEN EN DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGSSYSTEMEN EN TOEGANGSCODES TENEINDE TE VOORKOMEN DAT ONBEVOEGDEN ZICHZELF TOEGANG VERSCHAFFEN TOT DE INFORMATIE. OVERDRACHT IN HET ONWAARSCHIJNLIJKE GEVAL DAT WIJ ONZE ACTIVITEITEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK AAN EEN ANDERE PARTIJ VERKOPEN OF ANDERSZINS VAN DE HAND DOEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM UW INFORMATIE OVER TE DRAGEN ALS ONDERDEEL VAN DE BEDRIJFSMIDDELEN. BELEIDSWIJZIGINGEN WE STREVEN ERNAAR U OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN EVENTUELE BELEIDSWIJZIGINGEN DIE WEZENLIJK VAN INVLOED ZIJN OP DE MANIER WAAROP WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN. WE MOEDIGEN GEBRUIKERS ECHTER AAN OM OP VERANTWOORDE WIJZE MET HUN PRIVACY OM TE GAAN EN DERHALVE REGELMATIG ZELF TE KIJKEN OF HET PRIVACYBELEID IS GEWIJZIGD EN INDIEN GEWENST HUN VOORKEUREN AAN TE PASSEN. 11 WIJZIGINGEN TEN AANZIEN VAN VOORWAARDEN EN BEPALINGEN EN DE DIENST FILEFLIRT.NL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN TIJD TOT TIJD TE WIJZIGEN DOOR DIT BESTAND MET EEN KENNISGEVING AAN TE PASSEN. WANNEER DE GEBRUIKER DE DIENST BLIJFT GEBRUIKEN NA KENNISGEVING VAN EEN DERGELIJKE AANPASSING, WORDT HIJ GEACHT IN TE STEMMEN MET DE BETREFFENDE AANPASSING(EN). HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM REGELMATIG DIT BESTAND DOOR TE LEZEN OM NA TE GAAN OF DE VOORWAARDEN OF BEPALINGEN VAN DIT CONTRACT ZIJN VERANDERD. INDIEN DE GEBRUIKER NIET AKKOORD GAAT MET DE GEWIJZIGDE VOORWAARDEN OF BEPALINGEN VAN DIT CONTRACT, DAN DIENT HET ONMIDDELLIJK TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST. FILEFLIRT.NL BEHOUDT ZICH TEVENS HET RECHT VOOR OM DE DIENST VAN TIJD TOT TIJD TE ACTUALISEREN OF ANDERSZINS AAN TE PASSEN. 12 SCHEIDBAARHEID ELKE BEPALING VAN DIT CONTRACT DIE AANSPRAKELIJKHEID UITSLUIT OF BEPERKT, DIENT AFZONDERLIJK TE WORDEN GEÏNTERPRETEERD, IS ZELFS VAN TOEPASSING INDIEN OM ENIGE REDEN ÉÉN OF MEERDERE VAN DEZE BEPALINGEN ONTOEPASBAAR OF NIET-AFDWINGBAAR WORDEN GEACHT IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN EN ZAL VAN KRACHT BLIJVEN ONDANKS BEËINDIGING VAN DIT CONTRACT. 13 AFSTANDSVERKLARING GEEN ENKELE AFSTANDSVERKLARING VAN FILEFLIRT.NL ZAL WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS EEN AFSTANDSVERKLARING TEN AANZIEN VAN EEN VOORAFGAANDE OF VOLGENDE INBREUK OP ENIGE BEPALING. 14 TOEPASSELIJK RECHT DIT CONTRACT WORDT BEHEERST DOOR NEDERLANDS RECHT EN DE PARTIJEN ONDERWERPEN ZICH HIERBIJ ONHERROEPELIJK AAN DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE NEDERLANDSE RECHTER.

Login met je kenteken

Flirttips

 

Fileflirt Hotspots

Geen file informatie beschikbaar